Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

4. Importeert de EU niet veel extra problemen vanwege onrustige buurlanden waar Turkije aan grenst?

Bij een eventuele toetreding van Turkije zou de Europese Unie grenzen aan landen als Iran, Irak, Syrië en de voormalige Sovjet-republieken in de Kaukasus. Landen die veelal niet gekenmerkt worden door democratische tradities of door een grote mate van politieke stabiliteit. Nu vervult Turkije nog een functie als ‘bufferzone’ voor de onrust in het Midden-Oosten en de Kaukasus. In geval van Turks lidmaatschap zou Europa eerder betrokken kunnen raken bij conflicten in die regio’s  (tussen bepaalde landen maar ook bijvoorbeeld over de schaarste van water of andere hulpbronnen). Daarnaast zullen de Europese buitengrenzen aanzienlijk complexer worden, waardoor de eisen aan grenscontroles om mogelijke ongewenste migratiestromen in te dammen toe zullen nemen.

Voorstanders wijzen er echter op dat niet achterwege gelaten moet worden dat de EU-lidstaten ook nu al betrokken kunnen raken bij eventuele conflicten. Turkije is namelijk  evenals een groot aantal EU-lidstaten lid van de NAVO, en het Noord-Atlantische Verdrag (1949) kent een verregaande bijstandsclausule waarbij  leden zich verplichten in te grijpen wanneer een lidstaat op eigen grondgebied wordt aangevallen.

Voorstanders menen dat van een Turkije dat lid is van de EU juist een regionaal stabiliserende werking uit zou gaan. Bij verdere groei van de economie en van de sociale stabiliteit zou, zo menen zij, 'model Turkije' een voorbeeldfunctie voor de regio kunnen vervullen. Daarnaast zouden de bestaande relaties van Turkije met de landen van het Midden-Oosten de EU een kans bieden om een actievere rol in dat deel van de wereld te spelen. Hierbij dient overigens aangetekend te worden dat de Turkse regering over het vervullen van een dergelijke brugfunctie niet onverdeeld enthousiast is.

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...