Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Toetredingsproces

Met de aanvang van het screeningsproces dat de stand van zaken met betrekking tot EU-wetgeving in Turkije volledig in beeld moest brengen, werd de start van de toetredingsonderhandelingen ingeluid. De toetredingsonderhandelingen gaan over het toepassen van acquis communautaire in de kandidaat-lidstaat. Het acquis communautaire is het geheel aan Europese wetgeving en beslaat alle terreinen waarover de EU (enige mate van) zeggenschap heeft. Dat varieert van consumentenzaken tot afspraken over asielbeleid, van milieubeleid tot steun aan ontwikkelingslanden. De toetredingsonderhandelingen vinden plaats aan de hand van 35 hoofdstukken waarin de verschillende beleidsterreinen aan de orde komen.

Overigens is de term 'onderhandeling' hier enigszins misleidend. Turkije kan in de onderhandelingen aangeven hoe en wanneer zij het geheel aan Europese wetgeving wil overnemen. De inhoud van het acquis en de bepaling dat nieuwe lidstaten die in zijn geheel overnemen is in feite niet 'onderhandelbaar'. Aspirant-lidstaten dienen het acquis te aanvaarden en te implementeren.

Het streven in 2005, aan het begin van de onderhandelingen met Turkije, was dat per voorzitterschap van de Europese  Raad (dat halfjaarlijks rouleert onder de lidstaten) telkens twee nieuwe hoofdstukken zouden worden geopend. Zo zou Turkije in een periode van ruim negen jaar in de gelegenheid worden gesteld om de Europese wet- en regelgeving en de implementatie daarvan door te voeren.

Mede als gevolg van de politieke crisis rond het vinden van een oplossing voor de kwestie Cyprus werd het openen van een achttal hoofdstukken begin 2007 geblokkeerd. Nog eens een aanzienlijk aantal hoofdstukken wordt om politieke redenen geblokkeerd door Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Cyprus. Door deze blokkades komen zeventien van de in totaal 35 hoofdstukken niet in aanmerking voor opening. Inmiddels is één hoofdstuk gesloten, dertien geopend en acht geblokkeerd. Nieuwe hoofdstukken kunnen pas worden geopend als de kandidaat-lidstaat voldoende heeft aangetoond in staat te zijn de uit het betreffende hoofdstuk voortvloeiende verplichtingen ook daadwerkelijk te kunnen nakomen. Bijvoorbeeld door de instelling van een relevante organisatiestructuur of het wegnemen van wettelijke barrières. Op deze manier wordt volledige participatie van de toekomstige lidstaat gegarandeerd.

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...